Onze PARTIJVISIE


IEPER2030 wil als lokale partij een alternatief bieden voor de bestaande politieke partijen die een nationale verankering hebben.
IEPER2030 is dus een onafhankelijke politieke partij die openstaat voor dialoog met andere partijen zonder dat we onze eigenheid/neutraliteit prijsgeven.
IEPER2030 is er voor alle Ieperlingen.
IEPER2030 staat ten dienste van iedereen die hier woont (in het centrum of in de deelgemeenten) en geïntegreerd is ongeacht het beroep, de gezinssituatie, de geaardheid, de leeftijd, de afkomst of herkomst.
IEPER2030 verzet zich tegen elke vorm van discriminatie.
IEPER2030 heeft tevens een hart voor de Ieperse cultuur, tradities en het patrimonium.
IEPER2030 heeft extra aandacht voor de (kans)armen en ook voor zij die het tijdelijk wat moeilijk hebben.
IEPER2030 is vertegenwoordigd in de gemeenteraad en in diverse stedelijke adviesraden en commissies waar we niet alleen waakzaam zijn, maar waar we ook voorstellen en suggesties doen.
IEPER2030 heeft een brede visie op lokale thema's, problemen, gebeurtenissen, evenementen (bv. mobiliteit, openbaar vervoer, toegankelijkheid, bereikbaarheid, (kans)armoede,...).
IEPER2030 streeft naar een nog beter, sterker en welvarender Ieper waar het goed en aangenaam wonen en leven is.

Onze focus ligt op MILIEU en NATUUR


Omdat milieu en natuur heel ruim is, beperken wij ons tot datgene waar de Ieperling zich het meest aan stoort

Zwerfvuil en sluikstorten:

- We willen meer gerichte controles in de strijd tegen het sluikstorten. De mobiele camera's moeten maximaal ingezet worden. Via de gemeenteraad zal op gerichte basis een evaluatie gevraagd worden van de inzet van de camera's, alsook een overzicht van de GAS-boetes.
- We dringen aan op een kordate aanpak, want we stellen vast dat er na jaren van sensibilisering nog steeds geen verbetering is gekomen.
- De omgeving van glasbollen en vuilbakken blijven trekpleisters voor sluikstorters en ook daar moeten gerichte controles verhoogd worden. De wijkagent kan daarbij ook een belangrijke rol spelen.
- Ondergrondse bollen en vuilbakken (met een grotere capaciteit) kunnen ook bijdragen tot een netter ogende stad.
- Via de gemeenteraad proberen we een meldpunt "sluikstort" te lanceren.
- Het bestaande project " de mooimakers" dragen we een warm hart toe en helpen wij mee promoten.

Waterschaarste:

- We dringen erop aan dat Stad Ieper bij aanvraag voor nieuwbouw of verbouwing, de bouwheer er attent op maakt dat maximale opslag van regenwater belangrijk is. Geen beperking van waterputten van 10.000 L kan een aanzet zijn.
- Firma's, landbouwers, enz die een eigen waterbuffer willen aanleggen moeten die mogelijkheid krijgen en moeten niet onder de drogreden van de "betonstop" gedwarsboomd worden.

Het Iepers groen aanbod:

- We willen de Ieperlingen bewuster maken van ons groen aanbod: de vestingen, verdronken weiden, bossen, parken,enz. Deze moet men koesteren, beschouwen als een oase van rust, maar niet gebruiken als stortplaats. Deze groene gebieden zijn tevens de longen van onze stad, als we bv zien hoeveel zwerfvuil er langs het pad rond de vestingen ligt, dan is dit betreurenswaardig. Een opwaardering van de vestingswacht kan misschien hieraan een eind stellen. Ook staan wij kritisch tegen elke inneming van groenzones of landbouwgrond voor het bouwen van appartementen, woningen, scholencampus,enz
- Door het verbod op gebruik van pesticiden ogen veel openbare plaatsen (straten, pleinen, begraafplaatsen,enz) slordig. We dringen er dan ook op aan dat er meer ingezet zou worden op het onderhoud van deze plaatsen. Mocht iedereen voor eigen deur de "stoepplanten" wegdoen, zou dit al en grote stap zijn naar een properder Ieper.

Fietsmobiliteit:

- Blijven sensibiliseren om wat meer naar de fiets te grijpen voor kleine verplaatsingen. We zijn het stadsbestuur dankbaar voor de reeds gedane inspanningen ten bate van de fietsers (comfortstroken in het centrum, fietsstallingen,..). Toch dringen we erop aan de fietspaden proper te blijven houden (steentjes en glas blijven boosdoeners).

We willen ook de strijd aangaan tegen alle vormen van geluidsoverlast. We willen een strikte naleving van het politiereglement om geluidsoverlast te voorkomen.
Ook het gebruik van verlichting, lichtreclames enz moet zo efficiënt en energiebesparend mogelijk zijn.
Dit zijn slechts enkele visies op het thema milieu en natuur.

Solidariteit en Dierenwelzijn

- IEPER2030 wil LUISTEREN, KIJKEN en vervolgens het nodige en haalbare te doen met de mogelijkheden en beperkte middelen dat we als kleine, onafhankelijke oppositiepartij kunnen.
- IEPER2030 legt de focus op eenzamen en bejaarden voor wat solidariteit betreft.
- IEPER2030 ziet solidariteit niet als betutteling of liefdadigheid maar als evidentie.
- IEPER2030 wil de bestaande vrijwillerswerkingen in de kijker plaatsen en ondersteunen waar kan.
- IEPER2030 wil een eigen solidariteitsactiviteit op touw zetten naast of in combinatie met de jaarlijkse voedselinzameling. Deze activiteit zal tegen volgend najaar uitgewerkt worden.
- IEPER2030 wil de werking van het Iepers dierenasiel in de kijker plaatsen (wie zijn ze, wat doen ze, hoe kunnen de Ieperlingen helpen,...?)
- IEPER2030 wil de sterilisatie van zwerfkatten opdrijven en de verplichte chip bij alle katten promoten.
- IEPER2030 heeft naast het online meldingsformulier van de Vlaamse Overheid ook een eigen meldpunt op de website om dierenmishandeling- en verwaarlozing te melden. Vervolgens kan een bestuurslid de melding controleren en het nodige doen.